Naviger op
Log på
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Juni 2014

Kære læser
Sommeren nærmer sig med hastige skridt og I får her sidste nyhedsbrev fra vejman.dk inden sommerferien.
I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om status på 3. digitaliseringsbølge, trafiktal i vejman.dk, det nye rutemodul samt kurser i det nye trafiksikkerhedsmodul.
Du kan også læse om Vejdirektoratets senest opdaterede målerbil og om to måleres tur til Frankrig i forbindelse med et europæisk forskningssamarbejde.

Nyt rutemodul

Den 29. april blev et nyt kortbaseret modul i vejman.dk - til oprettelse og ajourføring af ruter - sat i drift.
Modulet er målrettet ruter i bred forstand. Det vil sige, at modulet understøtter;
  • Vinterruter
  • Ruter til renhold
  • Ruter til grønt vedligehold
  • Busruter mv.
Der arbejdes på i en kommende version, at gøre det muligt, at overføre vinterruter fra dette modul til brug i VINTERMAN-systemet.

Rutemodulet er i første omgang introduceret med henblik på afprøvning i en række kommuner. Det er kommuner fra vejman.dk Udviklingsgruppe, som er i gang med afprøvningen, men alle kommuner er velkomne til at anvende det, der er i drift.

Informationsmøder om grave- og rådighedsansøgninger (bølge 3)

Den 27. og 28. maj blev der afholdt informationsmøder med kommunerne om grave- og rådighedsansøgninger. Hovedtemaet på møderne var en orientering fra Vejdirektoratet om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis bølge 3, hvor den obligatoriske digitale selvbetjening er nået til vejområdet med lov L158.

Der blev orienteret om Vejdirektoratets rolle som leverandør af selvbetjeningsløsninger på området og som vejmyndighed i forhold til statsveje, om det arbejde KOMBIT har forestået i forhold til kommunerne, om de konkrete lovændringer af Vejloven og Privatvejsloven og meget mere. Der blev selvfølgelig også lejlighed til at orientere om, hvad det mere konkret betyder for de løsninger, Vejdirektoratet tilbyder på området. Dette kan du læse mere om her.

Begge møder var meget velbesøgte og som altid, når tilladelsesbrugerne mødes, var der en livlig dialog og masser af erfaringsudveksling deltagerne imellem. Der blev også tid til at komme med forslag til forbedringer og ønsker til nye tiltag i systemerne. Dem har vi taget med hjem, og de vil danne udgangspunkt for den videre udvikling af systemerne.

Deltagelse:
Middelfart den 27. maj
22 deltagere fra 18 kommuner

Fløng den 28. maj
29 deltagere fra 21 kommuner

Lancering af nyt trafiksikkerhedsmodul

Vejdirektoratet lancerer i juli måned et nyt trafiksikkerhedsmodul til at stedfæste, rette og foretage udtræk af uheldsdata. Ved at integrere det nye modul i vejman.dk får brugerne en række nye og anderledes muligheder for at arbejde med uheldsdata. I forbindelse med introduktionen af det nye modul er alle nuværende stedfæstere inviteret til et opdateringskursus i brugen af det nye trafiksikkerhedsmodul. Det første kursus er netop afholdt med en positiv modtagelse blandt deltagerne.

Erfaringerne fra det første kursus viser, at programmet virker intuitivt og at sammenkoblingen af stedfæstelse og rettelser i uheldsdata i samme system, virker instinktivt og sikrer en hurtig og korrekt behandling af uheldsinformationerne.

Kurset er en forudsætning for at få adgang til at stedfæste og rette uheld i det nye modul. Hvis man allerede er "stedfæster" og stadig ikke har tilmeldt sig et kursus, så kan man se hvilke muligheder der er for deltagelse i de kommende kurser på følgende link:
Kursus i stedfæstelse

Der vil, efter sommerferien, blive afholdt opsamlingskurser for de stedfæstere, som ikke har mulighed for at deltage på de planlagte datoer, samt kurser for nye stedfæstere. Send en mail med dine oplysninger til jeh@vd.dk og du vil modtage en invitation, når disse kurser er planlagt.
 

Trafiktal i vejman.dk

De trafiktal, som ligger i vejman.dk, stammer fra Mastra. I vejman.dk ligger trafiktallene knyttet til strækninger, og da trafiktællinger er knyttet til punkter (de punkter, hvor tælleapparaterne har været sat op), skal der foregå en behandling af Mastra's trafiktal inden de kan vises i vejman.dk. Denne behandling kalder vi stræknificering.

Stræknificeringen er indtil 2013 foregået i vejman.dk ud fra en trafikmodel, som for hver enkelt vejstrækning definerede, hvordan koblingen mellem tællesteder og strækninger skulle være. Trafikmodellen skulle opdateres manuelt, hvilket ikke var en helt lille opgave. Resultatet var, at kun ganske få kommuner brugte muligheden for at få trafiktal over i vejman.dk.

Nu er det blevet nemmere – stræknificeringen er flyttet over i Mastra, og forløber nu i proces, som kun kræver en række simple handlinger fra brugerens side. Processen forløber således:
  1. Overførsel af strækninger fra vejman.dk.
  2. Identifikation af tællinger, der skal indgå i stræknificeringen (programmet genererer en liste, som brugeren så fjerner upålidelige tællinger fra).
  3. Stræknificering.
  4. Tilbageførsel af stræknificerede trafiktal til vejman.dk.
Trafiktallene Årsdøgnstrafik (ÅDT), Hverdagsdøgntrafik (HDT), Julidøgntrafik (JDT), Lastbils-ÅDT og Æ10 stræknificeres i processen.
 
Flere kommuner har kørt den nye stræknificeringsproces, og trafiktal på alle statens veje for 2013 er genereret i systemet - der har været mange positive tilbagemeldinger i den forbindelse.
Den nye proces benytter sig (naturligvis!) af kortløsninger:

På vejen igen... i en ny og forbedret version

Foto: Profilograf

Måling af jævnhed og sporkøring
Vejdirektoratet har i nogen tid været på udkig efter en afløser til den 18 år gamle Profilograf (P2). Profilografen er et målekøretøj med lasermåleudstyr med 25 lasere monteret i en bjælke foran på køretøjet. De 25 lasere måler 25 længdeprofiler på vejen, som kan sammensættes til en grov 3-dimensionel repræsentation af vejoverfladen, hvor ud fra der kan beregnes en mængde vejtekniske parametre.

Det nye målekøretøj er opbygget med forbedrede lasere og mere effektive måleprocedurer og kun ganske få ændringer i måleprincipperne, så data fra den nye Profilograf (P79) beskriver det samme som den gamle profilograf. Fordelen ved dette er, at de efterbehandlede data er sammenlignelige med tidligere målinger.
Figur 1: 3-dimensionel repræsentation af vejoverflade.
Figur 1: 3-dimensionel repræsentation af vejoverflade.
Den nye profilograf har en målebredde på 3,2 meter og resultaterne kommer med en opløsning på 10 cm i længderetningen. På eksemplet i figur 1 ses 3D repræsentationen af vejoverfladen. Denne giver en tydelig indikation af vejens tværfald og jævnhed, som nemt kan beregnes og afrapporteres. Det er også muligt at se de enkelte tværprofiler, som i figur 2, hvor sporkøringen ved højre hjul er visuelt tydelig, denne kan naturligvis også beregnes og afrapporteres.

Figur 2: Ét enkelt tværsnit af vejen, med tydelig sporkøring i højre side.

Som noget nyt er den nye profilograf også udstyret med et kamera på taget af bilen, så der optages fremadrettede HD-billeder af vejen og dens omgivelser samtidig med at målingerne foretages. Denne type billeder benyttes selvstændigt til daglig administration, men er også værdifulde sammen med målingerne, da de gør det muligt hurtigt at lave en visuel undersøgelse af de områder, hvor målingerne viser, der er udfordringer på vejen.

Den nye profilograf er med andre ord sommerklar til de danske veje. Du kan læse mere om, hvordan du kan bruge målingerne her.
 

Friktionsmålinger i Frankrig

Lørdag d. 10. maj satte to af Vejdirektoratets målere, Lars Ørum og Lars Aastrøm, kursen mod den franske by Nantes, syd for Le Mans. Køretøjet var friktionsmåleren ROAR og formålet med turen var, at foretage en række sammenligningsmålinger med andre europæiske friktionsmålere til brug for det europæiske forskningsprojekt ROSANNE*.
Friktionsmålekøretøjer ved testanlægget i Nantes. Det midterste køretøj er den danske ROAR.

Friktionsmåleren ROAR foretager en objektiv kortlægning af, hvorvidt vejnettet indeholder glatte veje. Læs evt. mere i produktbladet her.

I henhold til vejreglerne skal målingerne foretages ved både 60 km/t og 80 km/t, hvis 80 km/t eller derover altså er tilladt. En ny tresporet motorvej skal derfor eksempelvis måles i alle tre spor i begge retninger med først 60 km/t og dernæst 80 km/t. Målingerne foretages ved, at friktionen måles med et specifikt målerdæk på en våd vejbane. En stor del af trailerens indhold er derfor vand, der sprøjtes på vejbanen foran dækket. Tanken rummer 2.000 L vand, hvilket rækker til 20-24 km målinger ad gangen, hvorefter der igen skal fyldes vand på tanken. Rent logistisk giver vandbehovet derfor i sig selv visse udfordringer, idet målingerne skal tilrettelægges efter, hvor det er muligt at fylde vand på tanken – dette kan ex. være hos en lokal brandstation eller visse kommuners materielgårde, hvor det er muligt at købe vand.

Lars og Lars fik en spændende tur sydpå. Der er godt 1.600 km til Nantes, hvoraf de første 1.000 km blev tilbagelagt på førstedagen. Friktionsmåleren må kun køre 80 km/t, så selvom den var blevet tempo godkendt til 100 km/t på de tyske motorveje, så var det en tur på godt 25 timers kørsel hver vej, med visse udfordringer undervejs.

Vel fremme blev de forskellige landes udstyr først tjekket med hensyn til om de oplyste tal i henhold til kalibreringen var korrekte. Målerdækket blev målt på alle leder og kanter og dæktrykket blev tjekket hver dag.
 
Den lukkede testbane i Nantes.

I Nantes kørte friktionsmålere fra de fire lande England, Frankrig, Østrig og Danmark – heraf var Frankrig repræsenteret med hele tre af deres målekøretøjer. De kørte på den lukkede bane med hastigheder på op til 100 km/t. Det skal hertil nævnes, at traileren vejer knap 3½ ton, når den er fyldt op med vand, hvilket selvsagt kan medføre nogen slinger i valsen. Lars og Lars opgav derfor hurtigt at nå de 100 km/t af sikkerhedshensyn.

Størstedelen af de europæiske friktionsmålere er trailere ligesom Vejdirektoratets. Heraf er England og Frankrigs små såkaldte grib-testere, der kan være bag i målerbilen, når der ikke måles. Der er også den østrigske model i form af en lille lastbil.

På sidste målerdag kørte friktionsmålerne ud på vejnettet, hvor der over en 61 km lang strækning blev målt 7 x 200 m. Når disse målinger foretages i Danmark, sendes data til vejman.dk, hvor den har betydning for kortlægning af trafiksikkerheden i henhold til glatte veje.

Efter 8 dage sydpå var Lars og Lars atter hjemme med en helt ny-kalibreret friktionsmåler.
 
*Formålet med ROSANNE-projektet er at finde fælles europæiske standarder for måling af rullemodstand, støj, friktion og tekstur. Læs evt. mere her. Sidste år fik projektet tilsagn om 22 mio. kr. fra EU, hvoraf Vejdirektoratet får del i de 2,4 mio. kr.

Service og Support

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på:
Tlf.: 7244 3300
E-mail: vejman.dk@vd.dk
KUNDEKONSULENTERNE ER TIL FOR DIG
Vejdirektoratets konsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt:
Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 Syd/Vest Danmark
Heidi Borum Varbøl 72 44 71 48 Nord/Øst Danmark

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i august 2014. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
Vejdirektoratet - Niels Juels Gade 13 - 1022 København K - Telefon 7244 3333
 
 
 
 
 
 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.