Naviger op
Log på

​ 

 
JUNI 2013


  
Kære læser

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om nye systemværktøjer til stedfæstelse af uheld, videreudviklingen af modul til areal og udstyr samt om Vejdirektoratets mobile laboratorium.

Du kan også kort læse om årets afholdte faggruppemøder, og om de planlagte kurser for vejman.dk/belægningsoptimering.

 


 TRAFIKSIKKERHED

Vejdirektoratet har siden årets start arbejdet på at modernisere og forny værktøjerne til stedfæstelse af uheld.

Moderniseringen har længe været et stort ønske fra mange af systemets brugere. De erfarne uheldsstedfæstere vil opleve en markant anderledes brugergrænseflade og koncept i forhold til det, de kender i dag.

Læs mere her

 


AFHOLDTE FAGGRUPPEMØDER

Der har i år været afholdt 4 faggruppemøder med overskriften stamdata og GIS. Der har været rigtig stor tilslutning med 54 deltagere fra 39 kommuner.

Temaerne på møderne varierede lidt, men et gennemgående tema har været håndtering af arealer og pladser i vejman.dk og CVF.

Håndtering af arealer og pladser
I vejman.dk regi vil der hen over sommeren inden årsmødet komme et forslag til håndtering af pladser. Målet er at få beskrevet, hvilke pladser der skal registreres i vejman.dk, og hvorledes dette skal gøres. Hensigten med beskrivelsen er, at pladser der vedligeholdes af vejmyndigheden kan håndteres på samme måde som veje, hvad angår belægningsoptimering, tilladelser, uheld osv.

Udviklingsgruppen
Der blev på alle møder orienteret om, og givet en status fra Udviklingsgruppen. I Udviklingsgruppen er der kommunerepræsentanter fra Aalborg, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Gentofte, Herning, Hørsholm, Odense, Vordingborg, Haderslev og Skanderborg Kommuner.

Udviklingsgruppen har i år afholdt 2 møder, mens det tredje er planlagt til ultimo juni. På møderne er der fremkommet et bruttoliste med udviklingsønsker. Ønskerne er blevet prioriteret og opgaverne der skal gennemføres i 2013 er blevet udvalgt. I løbet af sommeren vil referater fra møderne samt prioriteringslisterne bliver tilgængelige på vejman.dk.

Vejdirektoratet er glad for, at det har været muligt at sammensætte en udviklingsgruppe i samarbejde med kommunerne.

Kortmodul
Flere deltagere udtrykte stor ros til det nye kortmodul. Modulet giver en væsentlig bedre visning, og gør det nemmere at arbejde med de områder, som allerede er lagt over. Vejdirektoratet arbejder målrettet på, at få hele brugergrænsefladen over på kortmodulet.

Uheldsmodul
Et sidste emne fra møderne der skal nævnes er, at der var en kort gennemgang af det nye uheldsmodul. Modulet bliver fuldt integreret i vejman.dk og får en brugergrænseflade, der ligner det øvrige.

Modulet bliver færdigudviklet før sommerferien i år. Det skal dog gennem et testforløb, inden der åbnes op for alle brugerne. Lige nu foretages en intern afprøvning i Vejdirektoratet. Herefter skal modulet afprøves med indbudte eksterne brugere og som det sidste inden der åbnes for brugen skal alle brugere på kursus. Kurset vil alle stedfæstere af uheld blive indkaldt til.


 

NYT FRA AREALER OG UDSTYR

Vejdirektoratet arbejder løbende på at udbygge funktionerne i vejman.dk.

Udover de nye muligheder, som er sat i drift i forbindelse med vejman.dk version1.9 sp.1, gennemføres der en række projekter på forsøgsbasis hos Vejdirektoratets egne vejman.dk-brugere.

Læs mere her

 DET MOBILE LABORATORIUM

I 2012 blev Vejdirektoratets mobile laboratorium fra 1995 pensioneret. Umiddelbart efter blev et nyt rullende, høj teknologisk laboratorium taget i brug.

Laboratoriet er indrettet i en Volvo lastbil, der udover førerhus har et kontor og et laboratorium.

Laboratoriet betjenes af laborant Flemming Bo Mattesen, der fortæller: ”På en typisk arbejdsuge i asfaltsæsonen er jeg rundt på vejene i hele Danmark fra mandag til fredag. I det mobile laboratorium tjekker jeg bl.a. kvaliteten af asfalten på alt fra villaveje til større kommuneveje, landeveje og motorveje”.

Uden for asfaltsæsonen udfører det mobile laboratorium forundersøgelser i form af tilstandsvurderinger af asfaltlagene. Dette gøres ved at foretage opboringer af vejens bærelag.

Det mobile laboratoriums primære formål er dog, at foretage kontrol af ny asfalt. Der foretages stikprøver af ny asfalt, for at analysere om denne lever op til vejreglerne. Lever asfalten ikke op til vejreglerne eller den aftalte kvalitet, kan kommunen eksempelvis søge om et nedslag i prisen eller en forlængelse af garantien. Det er altid en god ide at have en fast procedure for kontrol af asfalten.

Du kan læse mere om Vejdirektoratets asfaltkontrol og kvalitetssikring her:

Asfaltkontrol og kvalitetssikring

Du er også meget velkommen til at kontakte:
Bo Wamsler på tlf. 7244 7188 eller bow@vd.dk
Flemming Bo Mattesen på tlf. 2337 6581 eller fbm@vd.dk


BELÆGNINGSOPTIMERING

I 2013 er der for belægningsoptimering fokus på at forbedre, tilrette og forfine mindre detaljer i programmet.

Muligheden for at få vist skadespoint på kort i vejman.dk er bl.a. blevet forbedret. I den tidligere udgave blev veje med nyt slidlag vist som uoplyst kategori med farven grå, hvilket ikke var helt hensigtsmæssigt. Det er derfor ændret, således at veje med nyt slidlag (0-3 år) nu vises i kategorien med skadespoint 0-2 med farven grøn. Såfremt der ikke udføres hovedeftersyn inden for 3 år, ændres kategorien til uoplyst – grå.

Sidemandsoplæring
Der har i foråret været afholdt sidemandsoplæring med 4 kommuner. Her har det været muligt for kommunedeltagerne at få skræddersyet undervisningen til lige præcis deres behov.

Ønsker du at høre mere om muligheden for sidemandsoplæring kan du kontakte:
Heidi Borum Varbøl på tlf.; 7244 7148 eller hbv@vd.dk
Susanne Degn på tlf.; 7244 7147 eller slh@vd.dk

Grundkurser i 2013
Der er planlagt afholdelse af to grundkurser til efteråret:
Middelfart den 20. november
København den 27. november


 RIGTIG GOD SOMMER

Nyhedsbrevet vender tilbage efter sommerferien. Vi ønsker jer alle en rigtig god, varm og solrig sommer.

På gensyn til august.

 


 

KUNDEKONSULENTERNE ER TIL FOR DIG

Vejdirektoratets konsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt:

Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 Syd/Vest Danmark

Heidi Borum Varbøl 50 84 89 90 Nord/Øst Danmark

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.

vejman.dk support:
Tlf. 7244 3300
e-mail:
vejman.dk@vd.dk

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i august. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
  

 

  

Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.