Naviger op
Log på
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Februar 2015

Kære læser
Velkommen til årets første vejman.dk nyhedsbrev. Vi har en del nyt at fortælle siden sidst og du kan bl.a. læse om de seneste nyheder fra belægningsoptimering, nye regler for gravetilladelser og om Blue Spots i vejman.dk.
 
Du kan også se datoerne for forårets faggruppemøder og læse om muligheden for at påvirket årets emner på vejman.dk årsmøde.
 
God læselyst.

vejman.dk årsmøde – ønsker og interessetilkendegivelse

vejman.dk
vejman.dk årsmøde 2015 afholdes d. 8. oktober på Hotel Nyborg Strand. Vi er i fuld gang med at samle emner til dagen, og har brug for dine input!
 
Har du ideer eller ønsker til emner, så send dem til Marie Lanng Pallisgaard på mpa@vd.dk senest d. 27. marts 2015.
Herefter samler vi alle emnerne i en interessetilkendegivelse. Deltog du i årsmødet 2014, vil du modtage interessetilkendegivelsen på mail. Der vil desuden komme et link til spør-geskemaet på vejman.dk's hjemmeside i løbet af april.
Vi håber, så mange som muligt vil prioritere deres interesser, så vi kan få sammensat det bedst mulige program for dagen.
 
Der vil løbende komme flere informationer om arrangementet på vejman.dk's hjemmeside

Kommuneworkshop - Invitationerne er ude nu

Der er, igen i år, en overvældende interesse for deltagelse på Kommuneworkshoppen. Invitationerne blev sendt ud for et par uger siden og deadline for tilmelding er d. 27. februar, men der er allerede nu venteliste. Vi forsøger dog at få plads til så mange som muligt og ventelisten bliver løbende kortere.
Derfor – så tøv ikke med at melde dig til – det kan være vi kan finde en plads til dig. Er du tilmeldt, men har du ikke mulighed for at deltage alligevel, så husk at afmelde dig via linket i din bekræftelse.
Kommuneworkshop

Nyheder fra Belægningsoptimering

vejman.dk - Opdateringer i Belægningsoptimering
Ultimo januar sendte Vejdirektoratet en ny version af belægningsoptimering på gaden. Der er rettet en "del småting" samt kommet flere nye muligheder.
 
Faggruppemøder
Da vi efterhånden har fået rigtig mange af de gode ideer, og fejlrettelser udført, vil vi opfordre jer alle til at gå i tænkeboks og komme med flere gode forslag til forbedringer og evt. udvikling af modulet. Vi skal i fællesskab med jer have programmet til at blive endnu bedre.
 
Vi vil derfor allerede nu reklamere lidt for vores to faggruppemøder, der afholdes d. 14. april i Fløng og d. 16. april i Middelfart. Det overordnede emne og dagsordenen for mø-derne er endnu ikke på plads, men vi vil gerne opfordre så mange af jer brugere som muligt til at deltage, så vi kan få en god snak om nye ideer til udviklingen af programmet.
Se mulighederne for tilmelding under "faggruppemøder".

TDC's graveansøgninger på kort i vejman.dk


Torsdag den 22. januar var Vejdirektoratet vært for det årlige samarbejdsmøde med re-præsentanter fra TDC og Grontmij omkring Applikation Brokeren.
Applikation Brokeren er den applikation, der sørger for at fordele graveansøgningerne fra TDC's system GAS og videre til enten vejman.dk eller RoSy.
 
Et af punkterne på møderne, er udveksling af ønsker til tiltag i Application Brokeren samt planlagte tiltag i de enkelte systemer. I år fik vi den positive melding, at TDC bestræber sig på at få udviklet GAS, så der fremover vil blev sendt geometrier med i deres graveansøg-ninger. For sagsbehandlerne vil dette vil betyde, at man vil kunne se TDC's graveansøgninger på kort i vejman.dk.

Præcis hvordan TDC vil gøre det muligt at medsende geometrierne, og hvornår det træder i kraft, er de i øjeblikket ved at undersøge. Vejdirektoratet bidrager naturligvis i afklaringen og stiller de nødvendige ressourcer til rådighed. Til forårets faggruppemøder på Tilladelsesområdet er det desuden TDC's intention at deltage.
Ledningsgrav

Gravetilladelser – Ny vejlov

Ny vejlov
Med den nye vejlov er der kommet nye krav til koordinering og administration af gravetilladelser.

Især er bestemmelserne for gravearbejder og ledninger ændret en del. Reglerne er nu samlet i §§ 73-79.
 
De nye regler tager blandt andet hensyn til det såkaldte Infrastrukturdirektiv, og formålet med ændringerne er blandt andet at skabe bedre fremkommelighed, fokus på samgravning og koordinering af gravearbejder samt en smidig sagsbehandling af gravetilladelser.
 
Med de nye bestemmelser har graveaktøren nu fået en koordinerings- og oplysningspligt. Pligterne betyder, at den, der ønsker at grave i vejarealet skal forsøge at koordinere sit arbejde med andre graveaktører, inden der søges om en gravetilladelse. Herudover er der nu også en oplysningspligt om de gravearbejder, der er planlagt indenfor de næste 6 måneder.
 
Hvis en graveaktør ikke overholder koordinerings- eller oplysningspligten, kan kommunen kræve erstatning.
 
Du kan, blandt andet, høre mere om de nye regler på Kommuneworkshoppen d. 12. marts.

Risikoen for oversvømmelse kan nu registreres og ses i vejman.dk

Bluespots
Fremtiden vil byde på mere og mere ekstrem regn. Det vil betyde oversvømmelser på vejene, hvis vi som vejmyndighed ikke forholder os proaktivt og klimatilpasser vores veje. Vejman.dk kan nu også bruges til at illustrere strækninger, som er særligt udsatte for oversvømmelser.

Det danske statsvejnet blev i 2014 kortlagt for oversvømmelsesrisiko med såkaldte Blue Spot-identifikationer. Klimaforandringer vil nemlig medføre et ændret nedbørsmønster med mere og oftere ekstrem regn.
Kortlægningen er baseret på Vejdirektoratets egen udviklet Blue Spot analyse, hvor to kriterier skal være opfyldt:
- vejstrækninger med særlig sandsynlighed for oversvømmelse
- vejstrækninger hvor en oversvømmelse har betydelige trafikale konsekvenser

Ved at inddrage disse kriterier, går Vejdirektoratets Blue Spot model mere i detaljen om, hvor der reelt er oversvømmelsesrisiko ved ikke blot at pege på lavninger i terrænet.
 
Risikokortlægningen udpeger både nutidige og fremtidige Blue Spots, ved at inddrage klimafaktorer som input til at fremskrive scenarier.
 
Blue Spots for fremtidige scenarier har særlig stor værdi, da disse kan vise, hvor der i fremtiden vil opstå nye udfordringer med oversvømmelser udover de allerede kendte strækninger med særlig risiko. Ved at kende sådanne strækninger, er det muligt at klimatilpasse mere målrettet og dermed være på forkant med klimaforandringerne for et fremtidigt sikkert og fremkommelig vejnet.
Registrerer kommunen sine Blue Spots i vejman.dk, vil det være muligt at se både eksisterende og fremtidige Blue Spots i lag på kort. Disse vil derfor kunne bruges som et effektivt drifts- og vedligeholdelsesværktøj.
 
Vejdirektoratet anbefaler, at kommunerne benytter samme Blue Spot model ved registrering i vejman.dk. Ved spørgsmål eller behov for vejledning, er man velkommen til at kontakte Christian Axelsen på cax@vd.dk eller telefon 7244 7221.

Nyt fra Udviklingsgruppen

Udviklingsgruppen
Torsdag d. 5. februar var Vejdirektoratet vært ved et møde for Udviklingsgruppen med Tilladelser som hovedtema. På mødet deltog der derfor denne gang, ud over de faste medlemmer af Udviklingsgruppen, også en række fagfolk indenfor arbejdet med tilladelser.
Udover emnet omkring tilladelser var der et oplæg til registrering af stier i fremtiden. Oplægget blev vel modtaget og i de kommende måneder vil vi fra projektets side arbejde videre med, dels at fortælle om den nye stiløsning og dels at implementere løsningen.
 
Efter en kort status på 2014 samt gennemgang af de planlagte aktiviteter for 2015, var tiden kommet til gennemgang og behandling af den omfattende ønskeliste. Deltagerne blev inddelt i grupper, som gennemgik listen og foretog en prioritering af de enkelte punkter. Dette gav anledning til mange frugtbare diskussioner, hvor alle blev klogere på både brugen af systemet samt sagsbehandlernes og ansøgernes behov. Efterfølgende blev gruppernes prioriteringer samlet i én fælles liste, som blev gennemgået i plenum for at afklare en samlet prioritering af de enkelte punkter. Resultatet af denne øvelse udmøntede sig i en fælles liste, som fremadrettet vil blive brugt i forbindelse med planlægningen af det videre arbejde i 2015.

Du kan høre mere om udviklingslisten på vejman.dk standen
på Kommuneworkshoppen, 12. marts.

Hjælp os med at forberede "Råden over vejareal til arrangementer"

I foråret gennemfører vejman.dk-projektet en analyse af, hvordan vi forbedrer ansøgningstypen "Råden over vejareal til arrangementer". I analysen ses der blandt andet på mulighederne og behovet for at kunne lave stjernehøringer, så ansøger kun skal søge ét sted og får et samlet svar.

Endvidere vil vi afdække behovet og mulighederne for at tegne ruter på kortet i forbindelse med ansøgning samt muligheden for at fravælge visse typer af arrangementer i ansøgermodulet.

Analysen bliver gennemført med interviews og workshops og vi har i den forbindelse brug for dit input. Vi inviterer derfor til to workshops i april, hvor vi i fællesskab sætter rammerne for den optimale løsning. Vi vil forud for mødet udsende et oplæg, som kan gennemgås og afhandles med baglandet. Af pladsmæssige hensyn kan I tilmelde 1 person pr. kommune, men det er muligt at skrive yderligere personer på en venteliste.
Møderne finder sted:
Mandag d. 20. april fra kl. 10 til 14 i mødelokale 3+4 i Vejdirektoratet Fløng, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene
Onsdag d. 22. april fra kl. 10 til 14 i mødelokale 11-163B og 11-168B i Vejdirektoratet Skanderborg, Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg
 
Tilmelding og spørgsmål kan sendes til Projektleder Mie Sidenius Nielsen på mies@vd.dksenest d. 10 april 2015.

Tilmeld dig forårets faggruppemøder

Der er nu sat tid og sted på følgende faggruppemøder, der alle afholdes i Vejdirektoratet.
Du kan læse mere om de enkelte faggruppemøder, samt tilmelde dig via links på vejman.dks hjemmesiden her: vejman.dk/Faggrupper
 
Belægningsoptimering
14. april 2015, Fløng
16. april 2015, Middelfart
 
Stamdata & GIS
29. april i Middelfart
30. april i Skanderborg
7. maj i Fløng
Tilladelser
5. maj i Aalborg
19. maj i Middelfart
20. maj i Fløng
Kundekonsulenten er til for dig
Vejdirektoratets kundekonsulent kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenten kommer gerne ud til et møde i din kommune.
 
Kontakt: Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på:
Tlf.: 7244 3300

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i april 2015. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
Vejdirektoratet - Niels Juels Gade 13 - 1022 København K - Telefon 7244 3333
 
 
 
 
 
 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.