Naviger op
Log på

APRIL 2013


 
Kære læser

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om releasen af de nye funktioner i vejman.dk, udviklingsplanerne for 2013 og Vejdirektoratets målinger af kommunevejene.

Du kan også kort læse om årets afholdte faggruppemøder for belægningsoptimering samt notere dig datoerne for næste års møder.
 

 
KOMMUNEWORKSHOP 2013

Årets Kommuneworkshop blev igen i år afholdt på Ledernes KonferenceCenter i Odense.

Der var i år utrolig stor interesse for deltagelse i Kommuneworkshoppen, hvilket medførte en venteliste og mange interesserede, som der beklageligvis ikke var plads til på dagen. Vi vil tænke over, hvordan vi undgår ventelister fremover, samtidig med vi glæder os over interessen.

Overordnet set er evalueringerne utrolig positive og vi tager naturligvis kommentarer og forslag til efterretning.

Dagens faglige præsentationer kan findes her.
Du kan også se billeder fra dagen her.
 

 
NYE FUNKTIONER I VEJMAN.DK

Mandag den 6. maj idriftsættes en ny version af vejman.dk (version 1.9 sp5).

De væsentligste nyheder i den nye version er:

Der er i kortmodulet nu udarbejdet et nyt lag med veje tematiseret efter vejstatus.
Dette betyder, at det nu er muligt at lave en visning af hhv. offentlige vs. private/fællesveje, hvilket længe har været et ønske for brugerne.

Forbedringer til belægningstegning i forbindelse med belægningsarbejder.
Belægningssøjlen kan i dag forsvinde op og udenfor tegningen, hvorved det ikke er muligt at trykke søjlen ned igen. I den nye udgave tegnes søjlen oppe fra en fast overkant, hvorved søjlen altid kan trykkes ned.

I ”Vejen i billeder” vil man med releasen kunne vælge at få vist vejnavn i stedet for vejbetegnelse.

I det generelle filter udgår Vejcenter, og bliver erstattet af VD område (Vejdirektoratsområde).

Mest interessant for brugere i VD: Et nyt kortbaseret modul til administration af arbejdet med sorte pletter. Modulet giver mulighed for registrering af en lang række oplysninger vedrørende sorte pletter.

Mest interessant for brugere i VD: Der er foretaget fejlrettelser samt funktionelle ændringer i henhold til T.I.C.-fanen og politiløsningen.

Idriftsætningen begynder kl. 9 og forventes at være færdig ca. kl. 14. Inden for dette tidsrum kan der forekomme ustabil drift (kortvarige driftsafbrud) i vejman.dk. Ved uforudsete problemer er der dog risiko for, at det kan tage længere tid.

klik på billedet


 
RÅDEN OVER VEJ TIL AKTIVITETER

Du kan nu modtage og behandle digitale ansøgninger om Råden Over Vej til Materielopstilling i vejman.dk. I forlængelse heraf starter Vejdirektoratet nu udviklingen af Råden Over Vej til Aktiviteter.

I forbindelse med specifikationsarbejdet vil vi benytte samme fremgangsmåde som ved Råden Over Vej til Materielopstilling. Det vil sige, at vi vil invitere til to workshops – en vest og en øst for Storebælt. Her vil vi drøfte og specificere krav og ønsker til et sådan modul.

Har du ønsker og forslag til modulet?
Hvis du har lyst til at deltage i en af de to specifikations-workshops og måske sætte dit præg på modulet, kan du kontakte Knud Musaeus på km1@vd.dk.
 

 
STATUS FOR VEJMAN.DK UDVIKLINGSGRUPPENBaggrund

På vejman.dk årsmøde 2012 fortalte afdelingsleder Eric thor Straten, at Vejdirektoratet sammen med de kommunale brugere af vejman.dk oplevede, at der var behov for et øget fokus på og kommunikation om, hvad der skal udvikles i vejman.dk som følge af kommunernes behov.
Eric foreslog, at der blev nedsat en gruppe med repræsentanter fra kommunerne med betegnelsen ”Udviklingsgruppen”. Ideen var, at gruppen skulle rådgive Vejdirektoratet i forhold til prioritering af opgaver, funktionalitet og design.

Stor interesse
Der var stor tilslutning til forslaget og mange positive tilkendegivelser fra brugere, der gerne ville deltage i arbejdet. Vejdirektoratet arbejdede derfor videre med at få nedsat gruppen med et repræsentativt udsnit af brugere. Der blev i udvælgelsen af deltagere lagt vægt på, at der både skulle være deltagere fra store og små kommuner samt at deltagerne skulle have en passende geografisk spredning.

Afholdte møder
Udviklingsgruppen holdt sit første møde i slutningen af januar og sit andet i starten af april. Det har været to møder præget af en positiv stemning, stor talelyst og en vilje til at få tingene til at lykkes vel vidende, at man ikke kan få alt.

Gruppen har på møderne arbejdet aktivt med at konkretisere forslag til udviklingstiltag både nu og
på lidt længere sigt, mens Vejdirektoratet har bidraget med oversigt over de ønsker, der i øvrigt er modtaget fra kommunerne. Alle ønsker er blevet skrevet ned i en samlet opgaveoversigt, hvorefter kommunebrugerne har forholdt sig til vigtigheden af hver enkelt opgave.

Videre forløb
På baggrund af denne prioritering har Vejdirektoratet ud fra de økonomiske ressourcer set på, hvad der kan imødekommes og hvornår, og der er her ud fra blevet lavet en samlet plan for 2013. Du kan se planen her.
Næste møde afholdes i slutningen af juni.

Ønsker du at vide mere om gruppens arbejde, kan du kontakte en af gruppens deltagere eller specialkonsulent Paul Stühler fra Vejdirektoratet, pjs@vd.dk.
 

 

27.000 KM PÅ DE DANSKE VEJE
- Så mange km vej måler Vejdirektoratets biler hvert år…


Vejdirektoratet og kommunerne har sammen ansvaret for, at Danmarks veje er i en god og sikkerhedsmæssig forsvarlig tilstand. Det vil sige, at:

• Vejene skal være fremkommelige - altså jævne og uden huller
• Vejene skal være sikre - det vil sige, vejene skal have friktion og være fri for vand
• Vejene skal tage hensyn til omgivelserne – herunder, forurene og støje mindst muligt

Vejdirektoratet kører derfor hvert år de danske veje tynde, for at sikre valide data om vejenes tilstand. Målebilerne kører fra april til oktober, hvor data bl.a. registreres i vejman.dk...

Læs hele artiklen
her
 

 
FLERE KOMMUNER HAR STOR GLÆDE AF VEJDIREKTORATETS EKSPERTISE TIL FUNKTIONSUDBUD

Vejdirektoratet har siden 2001 hjulpet de danske kommuner med at udarbejde funktionsudbud

Ved et funktionsudbud ”overtager” entreprenøren kommunens vejnet i en årrække - typisk 15 år. Entreprenøren forpligter sig til at leve op til en vis standard for vejene som er beskrevet i en funktionskontrakt. Med en funktionskontrakt får kommunen et vejnet, der lever op til den aftalte kvalitet over en længere periode. Borgerne får glæde af en løbende god vejtilstand og kommunen får ingen overraskelser, da alt sammen er til en fast aftalt pris...
læs hele artiklen her
 

 
BELÆGNINGSOPTIMERING

Årets faggruppermøder i belægningsoptimering er afholdt

Der er igen i år blevet afholdt to faggruppemøder i belægningsoptimering.

Der var stor tilslutning til møderne i både Middelfart og Fløng, humøret var højt og der var nogle gode debatter. I alt deltog 34 kommunedeltagere og 7 medarbejdere fra Vejdirektoratet.

På møderne blev de sidste nye funktioner i programmet gennemgået, der blev svaret på spørgsmål samt noteret ønsker til endnu mere forbedring.

Ønsker du at vide mere præcist, hvad der blev drøftet på møderne, kan du se præsentationer og referat under dokumenter og programopdateringer i belægningsoptimeringsmodulet.
Sæt kryds i kalenderen
Næste års møder er allerede nu planlagt og ligger:

Den 30. januar 2014, kl. 10-14 i Middelfart
Den 6. februar 2014, kl. 10-14 i Fløng.
 
 

 

MÅLING AF VEJBUMP


Vejbump er en fællesbetegnelse for permanente, midlertidige og variable fysiske foranstaltninger, der udsætter førere og passagerer i kørertøjer for en lodret acceleration. Formålet er at nedsætte trafikkens hastighed og dermed være med til at højne trafiksikkerheden...

læs hele artiklen her

 


 

DATOER TIL FAGGRUPPEMØDER

Stamdata og GIS
Syddanmark:
Middelfart d. 25. april kl. 10-15

Sjælland:
Fløng d. 16. maj kl. 10-15
Fløng d. 30. maj kl. 10-15

Nord- og Østdanmark:
Skanderborg d. 6. juni kl.10-15

vejman.dk/gravetilladelser
Syddanmark:
Middelfart d. 27. maj kl. 10-14

Sjælland:
Fløng d. 29. maj kl. 10-14

Nord- og Østdanmark:
Skanderborg d. 17. maj kl.10-14

Belægningsoptimering
Middelfart: d. 30. januar 2014
Fløng: d. 6 februar 2014
 


KUNDEKONSULENTERNE ER TIL FOR DIG


Vejdirektoratets konsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt:

Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 Syd/Vest Danmark

Heidi Borum Varbøl 50 84 89 90 Nord/Øst Danmark

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning
 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.

vejman.dk support:
Tlf. 7244 3300
e-mail:
vejman.dk@vd.dk

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i juni. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 


 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.