Naviger op
Log på

Implementering af vejreferencemodellen i vejman.dk

​Vejdirektoratets direktion har i juni 2017 besluttet, at vejreferencemodellen (VRD) skal implementeres i vejman.dk. Arbejdet er i gang og forventes afsluttet 1. sept. 2018.

VRD skal kort fortalt sikre, at vi på trods af forskellige måder at stedfæste data til vejnettet, kan dele oplysninger på tværs af systemer. Det helt enkle eksempel er, at når vi bruger VRD både i vejman.dk og i Danmarks Adresse Register (DAR), så kan vi nemt og digitalt skifte mellem at bruge vejforvaltningens administrative stedfæstelsesmetode og vejnavne/adresser.

Du kan arbejde med vejman.dk, som du plejer -næsten
Når VRD er blevet implementeret i vejman.dk, vil du som bruger kunne fortsætte med at udføre dine opgaver, som du plejer – VRD er ”usynligt” og en slags ekstra feature. For nogle vil der være en enkelt undtagelse, nemlig at vi lukker for at man tegner nye /ændrede vejforløb direkte ind i vejman.dk. Som en del af den samlede løsning skal GeoDanmark være ”autoritative data om vejnettet / geografien”. Derfor skal ændringer af selve vejnettets geografi (som f.eks. etablering af en ny vej) indberettes til GeoDanmark. Ganske få sekunder efter indberetningen, vil du kunne få vist den nye vej i vejman.dk – og kunne begynde at knytte data på (adm. Stedfæstelse m.m.).

Gevinster ved implementering af VRD
De store gevinster vil formodentlig ikke tilfalde vejman.dk brugerne. Men, det at data kan sammenstilles på tværs af systemer og stedfæstelsesmetoder, kan betyde, at vejman.dk (og CVF) bliver indrettet med direkte forbindelse til adresseregisteret (DAR) – og at man dermed altid har umiddelbar adgang til opdaterede oplysninger om vejnavne og adresser. Uden selv at indtaste og opdatere.

For kommunerne og Vejdirektoratet åbner VRD for at anvende de oplysninger om veje og trafik, der ligger i vejman.dk til andre forretningsopgaver. Andre mulige gevinster ligger i bedre digitale løsninger til virksomheder og borgere samt bedre muligheder for at integrere forskellige typer af informationer.

Vi har brug for din hjælp!
I forbindelse med at VRD skal tages i brug, er der et par opgaver, som kommer til at berøre brugere af vejman.dk.

  1. Godkende (og korrigere) nye systemlinjer i GeoDanmark. Denne opgave vil GeoDanmark selv melde ud og stå for – og opgaven skal løses af alle kommuner (og af Vejdirektoratet i forhold til statsvejene).
  2. Rettet fejl i de vejlinjer, der er registreret i vejman.dk. Fejl kan f.eks. skyldes manglende løbende vedligehold, så en omlægning fra kryds til rundkørsel ikke er blevet registreret. Denne opgave vil blive meldt særskilt ud til vejman.dk brugere via nyhedsbreve m.m.

Til begge opgaver søger vi og GeoDanmark i øvrigt kommuner, som vil være ”piloter” – så vi kan få et billede af opgavens omfang, og kan sikre bedst mulige støtteværktøjer, vejledninger og support, når alle skal i gang med opgaven.

I projektet, der skal sikre at VRD bliver implementeret i vejman.dk, overvejer vi at lave en særlig referencegruppe af vejman.dk brugere. Referencegruppen vil blive løbende orienteret om projektet og vil få mulighed for at komme med input undervejs. Hvis du er interesseret i at deltage i referencegruppen, så kontakt projektlederen.

Mød projektlederen til vejman.dk årsmødet d. 12. oktober.

Du kan også tage direkte kontakt til Sanne Karlsen via mail til sak@vd.dk.

 

 Vejreferencemodellen

 

​Da man i 2011 begyndte at tale om udfordringerne ved at stedfæste i forhold til veje på tværs af forskellige offentlige systemer, begyndte en arbejdsgruppe at undersøge mulighederne for at løse det. Arbejdet resulterede i en ”teoretisk” beskrivelse af, hvorledes man kunne danne et vejnet helt uafhængigt af anvendelse, og bruge dette til at ”oversætte” mellem forskellige vejreferencer. Resultatet blev kaldt ”vejreferencemodellen”.

 

 v-ref

 

​Betegnelsen blev anvendt i nogle år, som en forkortelse af vejreferencemodellen.

 

 VRD

 
Da Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening og Geodatastyrelsen (nu SDFE) sammen fik sat etableringen af det it-system, der skulle gøre vejreferencemodellen til virkelighed, kom det nye it-system til at hedde VRD (VejReferenceDatabasen).
 
Nu taler vi altså om at implementere VRD i vejman.dk.
Oprettet
15-09-2017.
Senest opdateret
19-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.