Naviger op
Log på
​​
Status for det nye Asset Management System 
 
Vejdirektoratets direktion har besluttet, at projektet om anskaffelse af et nyt asset management system kan fortsætte. Beslutningen er truffet på baggrund af en nærmere analyse af de fremadrettede forretningsmæssige behov, markedets potentiale for at kunne opfylde disse behov samt en business case, der redegør for de økonomiske aspekter ved en sådan anskaffelse. I analysen indgik også en dialog med såvel strategigruppen og udviklingsgruppen for vejman.dk.
 
Den videre anskaffelse vil blive gennemført via et udbud, hvor der i første kvartal 2018 indledes med en konkretisering af behovene og udarbejdelse af kravspecifikation. Inden dette vil projektet blive risikovurderet ved Statens It-projektråd i løbet af januar 2018. Selve udbudsprocessen med tilbudsvurdering og kontraktindgåelse forventes at finde sted fra midt på foråret 2018 og frem til november. Fra dette tidspunkt og frem til primo 2020 gennemføres de ønskede tilpasninger samt implementering. Det nye system forventes derfor først at være tilgængeligt for kinnuner i 2020.
 
Det nye system skal erstatte de to bygværkssystemer Danbro Classic og Danbro + samt Belægningsoptimering. Systemet skal derudover potentielt kunne rumme alle øvrige assets i det omfang, at det giver mening at inkludere en specifik asset-type. I forhold til det besluttede projekt betyder det, at data om bygværker i Danbro-systemerne flyttes til det nye system. Grunddata om tværprofil og belægninger opbevares og vedligeholdes fortsat i vejman.dk, og det nye system udtrækker disse data og andre relevante data (trafikdata for eksempel) til brug for optimering på samme måde, som belægningsoptimering gør i dag.
 
Kommunerne vil få tilbudt det nye system, hvor forskellen til i dag er, at optimering af såvel bygværksvedligehold som belægningsvedligehold sker i samme system og ikke i to forskellige. Den anden forskel er, at data om bygværker lagres og vedligeholdes i det nye system. Endelig vil kommunerne også kunne udnytte det nye systems potentiale for andre asset, som i dag vedligeholdes i forskellige andre systemer (specifikke fagsystemer, regneark, GIS etc).
 
Vejdirektoratet bruger specielle fagsystemer til for eksempel afvanding, belysning, signaler og ITS med flere. Nogle af disse systemer står foran enten at skulle kraftigt moderniseres eller udfases. For hver enkelt af dem vil det blive overvejet, om asset-data skal flyttes til det nye AM-system for belægnings- og bygværksvedligehold, eller om der skal findes en anden løsning
Oprettet
07-12-2017.
Senest opdateret
11-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.